Klachtenregeling

Klachten en bezwaren

De medewerkers van ADHDcentraal spannen zich maximaal in om jouw behandeling optimaal te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Jouw ervaring kan voor ADHDcentraal een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Daarom horen wij graag jouw ervaring, klacht en/of bezwaar direct van jouzelf en proberen we het altijd eerst samen op te lossen.

Bespreken met de betrokken persoon of een lid van de directie

Heb je opmerkingen, problemen of ben je ontevreden over de gang van zaken, maak dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar aan de betrokken persoon, zodat jullie gezamenlijk kunnen kijken hoe dit op te lossen. Vind je daar geen gehoor of wordt jouw klacht niet naar wens afgehandeld neem dan contact op met de desbetreffende manager van de locatie. In overleg kunnen soms misverstanden snel uit de weg geruimd worden of kan er zelfs direct een oplossing geboden worden.

Klachtenbemiddeling

Lukt het niet de klacht met ons op te lossen, dan kan de klachtenfunctionaris je helpen. Deze functionaris kan je informeren en ondersteunen en je bijstaan bij de bemiddeling tussen jou en ADHDcentraal. Voor deze onafhankelijke klachtenbemiddeling kun je contact opnemen met Quasir.

Quasir expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn

De klachtenfunctionaris te bereiken via het mailadres bemiddeling@quasir.nl. Kijk voor meer informatie ook op de website van Quasir: www.Quasir.nl.

Officiële (schriftelijk) klacht indienen bij directie

Is je klacht ondanks de ondersteuning en bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je een officiële klacht bij de directie van ADHDcentraal indienen. Dit dien je schriftelijk te doen. De klachtenfunctionaris kan je helpen met het opstellen van de brief. ADHDcentraal geeft binnen 6 weken een antwoord. Het antwoord omvat een oordeel en een oplossing over je klacht. De directie laat je weten wat er met je klacht gaat gebeuren en binnen welke termijn.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Als er ondanks bemiddeling van Quasir geen oplossing wordt gevonden of als je niet tevreden bent met de klachtbehandeling en uitspraak hierover van ADHDcentraal dan is er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschilleninstantie waar ADHDcentraal bij aangesloten is: Stichting Zorggeschil.

Mocht je het traject willen ingaan met Stichting Zorggeschil kunnen daar kosten aan verbonden zijn. Je betaalt € 50 klachtengeld. Geschilleninstantie Zorggeschil doet een bindende uitspraak. Je kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van maximaal € 500 in de proceskosten.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Infographics Quasir en Stichting Zorggeschil

Bezwaarschrift no show factuur

Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder bericht niet op komt dagen op een afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Om onze zorg toegankelijk te houden, vragen we je tijdig kenbaar te maken wanneer je niet op een afspraak kan komen. Je kunt je afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen tot 24 uur voor de afspraak. Voor een afspraak op een maandag geldt dat deze vóór vrijdag 12.00 uur afgezegd dient te worden.

Wanneer je niet op tijd (<24 uur of vóór vrijdag 12.00 uur voor een afspraak op maandag) de behandelafspraak verplaatst of annuleert, wordt er hiervoor een no show tarief in rekening gebracht. Het tarief dat hiervoor geldt, is €60,- Deze rekening moet je zelf betalen. De zorgverzekering vergoedt deze “no-show rekening” niet.

Heb je een no-show factuur ontvangen en ben je het hier niet mee eens, dan kun je bezwaar maken door het volgende formulier in te vullen. Wij komen zo snel mogelijk bij je terug of het bezwaar gegrond wordt verklaard.

Let op: Er dient een duidelijke en expliciete situatie van overmacht te zijn om kans te maken dat het bezwaar gegrond wordt verklaard.

Klokkenluidersregeling

Deze regeling draagt eraan bij dat ADHDcentraal zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een)

misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor ADHDcentraal is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Deze regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers van ADHDcentraal zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de organisatie.