Klachtenregeling

Klachten en bezwaren

De directie en medewerkers van ADHDcentraal spannen zich maximaal in om je behandeling optimaal te laten verlopen. Ondanks het streven maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van je. Jouw ervaringen kunnen voor medewerkers van ADHDcentraal een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Daarom horen wij graag jouw ervaring, klacht en/of bezwaar direct van jouzelf. Het is mogelijk om direct Quasir in te schakelen. ADHDcentraal zal ten allen tijde medewerking verlenen aan de afhandeling van de klacht en/of het bezwaar.

Bespreken met de betrokken persoon of een lid van de directie

Heb je opmerkingen, problemen of ben je ontevreden over de gang van zaken maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon. Uiteraard zijn wij bereid in overleg met je te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden. Kom je er met de betrokken persoon niet uit dan is het vaak verstandig samen met iemand die wat meer afstand heeft een en ander te bespreken. Eén van de directieleden zal je een gesprek aanbieden en proberen jouw klacht op te lossen.

Klachtenbemiddeling

Je kunt, als je een klacht en/of bezwaar heeft met betrekking tot de dienstverlening van ADHDcentraal direct contact opnemen met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling. Het heeft de voorkeur van ADHDcentraal om eerst het gesprek aan te gaan met de direct betrokken medewerker van ADHDcentraal, en/of de directie. En als de klacht ook in een persoonlijk gesprek met de directie niet kan worden opgelost, dan contact op te nemen met Quasir.

Quasir expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn

Klachtenbemiddeling Quasir

De klachtenfunctionaris van Quasir hoort jouw klacht aan. De klachtenfunctionaris helpt je met het formuleren van jouw klacht en onderzoekt mogelijke oplossingen. Je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de bemiddeling en past hoor en wederhoor toe. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag, maar wel van het proces en afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd. Als er ondanks bemiddeling geen oplossing wordt gevonden, verwijst de klachtenfunctionaris voor verdere behandeling van de klacht terug naar ADHDcentraal. De klachtenfunctionaris wijst ook op de mogelijkheid om het geschil na verdere afhandeling door ADHDcentraal voor te leggen aan de geschilleninstantie waar ADHDcentraal bij aangesloten is: Stichting Zorggeschil. Je kunt dit in gang zetten door schriftelijk een klacht in te dienen bij ADHDcentraal. Je ontvangt uiterlijk binnen 6 weken schriftelijk een bericht terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie (deze termijn kan met 4 weken verlengd worden indien vereist).

De klachtenfunctionaris bij Quasir is telefonisch te bereiken (06-48 44 55 38) of via het mailadres bemiddeling@quasir.nl. Kijk voor meer informatie ook op de website van Quasir: www.Quasir.nl.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Als je niet tevreden bent met het oordeel van ADHDcentraal over jouw schriftelijke klacht, kun jij jouw klacht melden bij Geschilleninstantie Zorggeschil.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Je betaalt 50 euro klachtengeld. Geschilleninstantie Zorggeschil doet een bindende uitspraak. Je kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van maximaal 500 euro in de proceskosten.

Geschilleninstantie Zorggeschil kan je een schadeclaim toekennen van maximaal 25000 euro. Als je niet tevreden bent met de uitspraak van Geschilleninstantie Zorggeschil kun je binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek tot vernietiging indienen bij de Kantonrechter.

Tevens willen wij je graag wijzen op de mogelijkheid van cliënten belangenbehartiging door stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ).
Voor meer informatie: https://ncz.nl/ondersteuning/voor-clienten

 

Infographics Quasir en Stichting Zorggeschil

Bezwaarschrift no show factuur

Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder bericht niet op komt dagen op een afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Om onze zorg toegankelijk te houden, vragen we je tijdig kenbaar te maken wanneer je niet op een afspraak kan komen. Je kunt je afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen tot 24 uur voor de afspraak. Voor een afspraak op een maandag geldt dat deze vóór vrijdag 12.00 uur afgezegd dient te worden.

Wanneer je niet op tijd (<24 uur of vóór vrijdag 12.00 uur voor een afspraak op maandag) de behandelafspraak verplaatst of annuleert, wordt er hiervoor een no show tarief in rekening gebracht. Het tarief dat hiervoor geldt, is €60,- Deze rekening moet je zelf betalen. De zorgverzekering vergoedt deze “no-show rekening” niet.

Heb je een no-show factuur ontvangen en ben je het hier niet mee eens, dan kun je bezwaar maken door het volgende formulier in te vullen. Wij komen zo snel mogelijk bij je terug of het bezwaar gegrond wordt verklaard.

Let op: Er dient een duidelijke en expliciete situatie van overmacht te zijn om kans te maken dat het bezwaar gegrond wordt verklaard.

Klokkenluidersregeling

Deze regeling draagt eraan bij dat ADHDcentraal zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een)

misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor ADHDcentraal is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Deze regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers van ADHDcentraal zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de organisatie.