Privacy verklaring

ADHDcentraal respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, namelijk het verzenden van informatie over onze activiteiten.

ADHDcentraal houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag binnen deze website. Hiermee kunnen wij de dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

 

Aanvullende privacyverklaring behandeling

Wanneer u in behandeling komt bij ADHDcentraal geldt een aanvullende privacyverklaring omdat wij dan medische gegevens over u verwerken.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-09-2022

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
ADHDcentraal B.V. Ingeschreven KvK onder nummer 57486727 Lange Viestraat 381, 3511 BK Utrecht. Tel.: 088-3131200. E-mail adres: info@adhdcentraal.nl

Privacy Officer (PO)

ADHDcentraal heeft een Privacy Officer (PO) aangesteld. U kunt contact opnemen met de PO van ADHDcentraal per e-mail op: privacy@adhdcentraal.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door ADHDcentraal.

ADHDcentraal verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verwijsbrief van uw huisarts of andere behandelaar/verwijzer.

Persoonsgegevens ADHDcentraal verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Patiëntdossiergegevens
 • Identificatiegegevens
 • Verrichtingengegevens
 • Financiële gegevens
 • Medische uitslaggegevens (BP)
 • Monitoringsgegevens
 • Medicinale voorschrijfgegevens
 • Cookiegegevens
 • Contactgegevens
 • Download/upload gegevens
 • Gegevens over gezondheid

Doeleinden

ADHDcentraal verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Patiënt Management
 • AVG toestemmingen beheer
 • Kwaliteitsmanagement
 • Gebruikersbeheer (ICT)
 • Marketing Management
 • Meldingen Incident Patiënt beheer
 • Financieel beheer

Grondslagen

Wij verwerken genoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van (uitdrukkelijke) toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan ADHDcentraal persoonsgegevens uitwisselen. ADHDcentraal kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ADHDcentraal aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ten behoeve van de financiering zullen gegevens worden verstuurd aan uw ziektekostenverzekeraar. ADHDcentraal zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. U kunt op eigen initiatief bezwaar maken tegen het delen van gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering met betrekking tot u als patiënt. Hiervoor kunt u samen met uw behandelaar een privacyverklaring Zorgprestatiemodel invullen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER.

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in een moederbedrijf buiten de EER. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

ADHDcentraal zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ADHDcentraal zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht (b.v. medische gegevens patiëntendossier voor 20 jaar, Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ADHDcentraal passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening en zorg te kunnen verbeteren of te voldoen aan de eisen van zorgverzekeraars. Deze informatie is geanonimiseerd.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om ADHDcentraal een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ADHDcentraal verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

ADHDcentraal B.V. t.a.v. de directie, Postbus 6095, 3503 PB Utrecht.
Mail: info@ADHDcentraal.nl
Tel.: 088-3131200

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ADHDcentraal, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-09-2022. ADHDcentraal kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Privacy omtrent aanlevering zorgvraagtypering aan de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).

ADHDcentraal is als zorgaanbieder verplicht om de zorgvraagtypering aan te leveren bij de NZa. Zij vinden de gegevensuitvraag voor de zorgvraagtypering belangrijk vanuit de veronderstelling dat zij daardoor mensen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben zo snel mogelijk kunnen helpen en zorgaanbieders een passende vergoeding kunnen bieden.

De NZa geeft aan dat zij  zorgvuldig omgaat met de aangeleverde gegevens. Zij gebruiken de dataset voor het verbeteren van de zorgvraagtypering en de contractering tussen zorgaanbieders en verzekeraars.

U kunt bezwaar maken tegen aanlevering van de zorgvraagtypering, neem hierover contact op met uw regiebehandelaar.